Lerarenregister: meer dan even registreren

jogchum
Jogchum Zijlstra: weten wat met registratie feitelijk wordt toegezegd.

‘Laat zien wat je waard bent. Sta in het register.’ Dat is de kreet op de website van het Lerarenregister, waarin docenten vanaf 2017 verplicht hun scholings- en professionaliseringsactiviteiten gaan bijhouden. Begrippen als professionele ruimte en professioneel statuut doen hiermee hun intrede. Wat behelzen deze termen? Het Lerarenregister nodigt docenten uit tot samen nadenken over hun professionaliteit, vinden de Perspectiefscholen.

 

Professionele ruimte
‘Professionele ruimte’ is de ruimte voor de leraar om haar of zijn expertise te benutten ten gunste van onderwijskwaliteit. Het gaat dan om de ruimte om te beslissen over onderwijsinhoud, onderwijsinrichting (didactisch, pedagogisch en organisatorisch) en professionele ontwikkeling, aldus de site van de Onderwijscoöperatie, die het Lerarenregister in opdracht van de staatssecretaris van Onderwijs ten uitvoer brengt. Het gaat om vragen als: Krijgen leraren ruimte om als professionals hun vak goed uit te oefenen? En, welke steun hebben leraren nodig en hoe kunnen leraren zich verder ontwikkelen? De uitkomsten ervan worden per school vastgelegd in een professioneel statuut.

Gesprek aangaan
CvB-voorzitter Jogchum Zijlstra van het Christelijk Lyceum Delft (CLD) ziet het Lerarenregister als een kans om met de docenten het gesprek over professionele ruimte in het CLD aan te gaan. Binnen Stichting Christelijk Onderwijs (SCO), waar het CLD onder valt, bereidt een studiewerkgroep met een instrument van Voion vier verkennende gesprekken met het personeel voor. Zijlstra: “Het begrip professionele ruimte vullen we dit jaar met het personeel van primair en voortgezet onderwijs verder in. Samen nadenken over professionaliteit vergroot het bewustzijn en de betrokkenheid bij school.” En hij vervolgt: “Hierdoor krijgen wij er grip op hoe onze docenten hun professionele ruimte willen invullen. Die informatie vertalen we vervolgens naar een professioneel statuut dat draagvlak heeft in beide sectoren. Registreren is zo gedaan, maar mensen moeten heel goed weten wat ze met hun registratie feitelijk toezeggen.”

logo registerleraar

Uitwisseling
In de plaatsingscommissie van Stichting Perspectief is het Lerarenregister besproken als een thema waar de scholen komend schooljaar een antwoord op willen geven. Een inventarisatie maakte meteen duidelijk dat de scholen in hun aanpak verschillen en in verschillende fases verkeren, maar de kans grijpen om in het verlengde van het gesprek over de professionele ruimte bijvoorbeeld ook de professionele cultuur te agenderen. Om van elkaars ervaringen te kunnen leren, verschijnt dit onderwerp komend jaar vaker op de agenda van de commissie.