Identiteit

De Perspectiefscholen zijn protestants-christelijke scholen. We zoeken personeelsleden die vorm geven aan dit gedachtegoed, daar hechten we veel waarde aan. Bij de sollicitatie komt de manier waarop jij in je onderwijs invulling geeft aan de christelijke identiteit dan ook ter sprake.